Speaker

Patrick Arminio

Patrick Arminio

(he/him)
Developer Advocate

Apollo GraphQL

Patrick Arminio

Patrick's a Developer Advocated at Apollo. In his free time he works on Strawberry GraphQL, a python library for creating GraphQL APIs. He also organises PyCon Italia and EuroPython 😊